حریم خصوصی کاربران در وب سایت البرز گروپ شامل ارسال دیدگاه ها و پیام های داخلی سایت میشود که همگی در نزد مجموعه البرز گروپ قبرس صرفا در جهت رسیدگی به امور مشتریان و برقراری ارتباط با مشتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سایر زبان های موجود - Other languages available: English